Bezpečnostní pravidla pro provoz jeřábu

Bezpečnostní pravidla pro provoz jeřábu

Provoz jeřábů vyžaduje dodržování bezpečnostních předpisů, veškerá montáž, údržba, i samotný provoz se řídí platnými zákonnými normami a doporučeními.
projekt a jeřáb.jpg

Příprava před uvedením do provozu

· V manipulačním prostoru se nesmí nacházet žádné překážky, tedy jak neoprávněné osoby, tak i předměty.
· Výrobce zařízení doporučuje provádět pravidelné kontroly zvedacích mechanismů, každopádně vždy před zahájením činnosti je nutné dotáhnout všechny šroubové spoje a rozmístit na pracovišti bezpečnostní prvky. Manipulační prostor jeřábu musí být viditelně označen.
· Pracovníci provozu, údržby a montáží musí mít na sobě vhodný pracovní oděv a obuv a také helmu. Zároveň musí vědět, kde naleznou manuál od zařízení v případě jakéhokoliv defektu.
ptáci nad budovou.jpg

Bezpečnostní pravidla v průběhu provozu jeřábu

Je zakázáno tímto způsobem přepravovat břemeno, jehož hmotnost přesahuje maximální limit. Každý jeřáb má sice díky bezpečnostnímu koeficientu naddimenzován provoz i pro těžší dílce, než je jejich maximální hmotnost, jde však o zařízení , kde se pohybují lidé, a pravidla musí být striktně dodržována. Přímo nad hlavami lidí je však přeprava nákladu nepřípustná.
Stejně jako hmotnost, tak i manipulace s břemenem bez zajištění a mimo kontrolu pracovníků není přípustná. Jestliže dojde k technické závadě, všechna zařízení je třeba ihned odstavit. Osádka jeřábů musí spolupracovat s pracovníky na zemi a vnímat bezpečnostní signalizaci.
Ovládací panel obsluhy musí být odkrytý a přístupný.
jeřáb na stavbě.jpg
Manipulace s tlakovými lahvemi se musí provádět podle norem a předpisů vzhledem k nebezpečí výbuchu a vzniku následného požáru.
Přeprava lidí nebo zvířat zavěšených na háku je zakázána. Stejně tak není dovoleno věšet se na přepravované břemeno, ani na příslušenství, např. na elektromagnet.
Zavazadla se přepravují vždy dobře vyvážená v těžišti, a to plynulým, nikoliv trhavým pohybem. Provoz zařízení je zakázán v případě, že nejsou uchyceny všechny dorazy.